Home / Search Results for: balochi sms

Search Results for: balochi sms

Balochi SMS, Mahelaban Maaleet ChNdamein Dilla

Kaosh Miskaani Begaa-E-ShaRein
Maah Mani Chammanrooch-E-DishtRin
Mahelaban Maaleet ChNdamein Dilla
Sirjamein Duniyaa Misk-O-AataRin
Darkapaant Sohailaa Ghaam Paa Saodaai-E-
Dil Zahaerani Haalka BazaRin
Man Haman Tahna Saal-O-Karnaani
Kae Mani Hamrah Kai Mani YaRien
Rocha Hm Istaaran Hisaabaein
Tao Goshe Qazi Angata SaRin.

Balochi SMS, Be Goman Tapp-E-Kae Jata Laala

O’kapot Sabzein Beya Benend Jala
Nalag-O-Priyaat Tao Makan Baalaaii
ChNd Wati Nakshein Banzolaan Daala
Bewafaein Doxtaan Tao Bed-E-Halan
Dilbar-O-Mahrangein Kaxaan Saala
Lal-O-Mooti -O-Wash Zabaad Maala
Shap Cherag Gohar Kimmati Maala

Be Goman Tapp-E-Kae Jata Laala
Sir Wati Misk-O-Zaperan Shoshta
Aa Zabad Boo-E-Antar-E-Mushta
Gon Telai Shakka Sir Wati Rasta
Kaid-E-Maan Nugraein Sira Basta
Kigudaa Baazein Muddat-E-Goasta
Dilbaar-A-Ndohaan Jegar Sista
A Habaar Peshaa Dushminan Gowashta
Kigudaaa Dilwaa Chaa Manaa Shosshtaa.

Balochi SMS, Kam Goshadaan Gon Chakaraa-Dawa-E-Kanaan

Makka-E-DarbNd-E-Kapot Preyata Makan
Nalago Zangaan Bill Mani Panata Majan
Dil Cha Tao Jilla Betta Choon Dilwaro Zimaan
Dar Pa Shehdaahi Kashshetaag Man Pa “Hanola”
Chakar-E-BaNd-E-Marri-E-Loddokein Gulla
Dad-O-Bedada Bal-E-Chakari Ambaazan Tao-E-
Teer-E-Ne Kashshan Chakar-E-Baad Kashshan Tao-E-
Kam Goshadaan Gon Chakaraa-Dawa-E-Kanaan
Nae Manaa Biraat Ke Chakar-E-Kota Perrechaan
Kota Proshanaa-O-Hanol-E-Dusta Man Gerran
Pawati Seeri Maan Na-O-Chaar Kulla-E-Baraan
Hanola Audaa Hapt Barra-E-Zarshaano Kanan
Barrag-E-Dilla Chon “Quran,” Ziarat Man Kanan
Patkaagein Ambaani Dil-E-BNda Aer Kanan
Sadd Bara-E-Chokkaan-O-Dil-E-Zangan Deer Kanan
Waptagaein Waba Hm Dil-E-Bailo Joxt Geraan
Sheh Tara Chein Ziadaaein Opparan Janein
Shap Chahar Paasein Attali Omaanan Ziren
Jorjosh-E-Larz-E-Waab Narae Dantaanaan WR
Gum Zadi BaRin Man Cha Hamein Hijra Giptagaan
Nae Jadish Zeeran Nae Do Dantaanaan-E-Chest Kanaan
Ledaein Chatraan Pa Dil-E-Naakaam-E-Barran
Aaheeni Palkant Gon Mani Balaada Joran
Zil-O-Zamzellaan Bill Mani Gutta Kaptagan
Mani Dila-E-Gooan Chakaraa Dawaa-E-Kanaan
Chakaraa Pinhaani Mana Kataar-E-Jata
Ach Dil-E-BaNda Cham Mani Poshta Darshotaan
Taazaga Taap Oon Olkanant Arch Dappaa.

Balochi SMS, Baloch Raot Wahde K Balocha Warag

Yak Balochia Pnjole Sangate Beet
Goda Panjol Eshya Wati Kira Mehmania Tawar Kant
Baloch Raot Wahde K Balocha Warag
Dema Bant Shoma Zane K Balochaani
Adate K Warag Wara Gora Moorg Yeah Pasaay
Bet Aye Hada Ham Chondaa
Gora Baloch Wahde Warag Warge Hadaa Chndaga Bet
Pajabi: Aaap K Haan Balouch Kottuon Koh Kia Kilate Hain
Baloch : Jii Baloch Kotton Ko Daal Kilate Hain
Kakakaka Chya K Panjabi Ziadah Daaal Waraa
Hame Wasta Eshya E Wad Replay Koth
Shomaay Kaaster : Ziaab Al Balooxhi.